Podsumowanie

Trzy dni, 32 sesje tematyczne i prawie pół tysiąca uczestników. II Kongres Statystyki Polskiej w opinii naszych gości był wielkim sukcesem pod względem organizacyjnym, merytorycznym, jak również networkingowym.

Pierwszy dzień Kongresu 10 lipca otworzyły trzy wystąpienia kreślące ewolucję teorii i praktyki statystyki publicznej w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości: Prezesa GUS, dra Dominika Rozkruta („100 lat Głównego Urzędu Statystycznego. Historia i perspektywy na przyszłość”) oraz gości honorowych spotkania, Prezesa Polskiego Towarzystwa Statystycznego prof. Czesława Domańskiego („Rola środowiska naukowego w procesie kształtowania statystyki publicznej)  i  prof. Stanisławy Bartosiewicz („Trzy po trzy o początkach statystyki ludnościowej II Rzeczypospolitej”). Otwarcie Kongresu uświetniło również wystąpienie gościa specjalnego Kongresu, prof. Grahama Kaltona. Wybitny statystyk z USA mówił o przeszłości, sytuacji obecnej i przyszłości badań społecznych.

W roku jubileuszowym powołania GUS, a zarazem odzyskania przez Polskę niepodległości, Kongres był znakomitą okazją do promocji osiągnięć polskiej statystyki. Polscy paneliści prezentowali w swoich wystąpieniach dokonania teoretyczne i praktyczne polskiej statystyki publicznej. Omawiali takie zagadnienia, jak m.in. statystyka polska na arenie międzynarodowej, kierunki i perspektywy rozwoju badań regionalnych, czy, last but not least, rozwój systemu informacyjnego statystyki publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia sposobów komunikowania się z jej użytkownikami.


Pierwszego dnia Kongresu dr Dominik Rozkrut wygłosił referat pn. „Problemy obserwacji statystycznej i pomiaru aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw w układzie regionalnym”. Drugiego dnia Kongresu, podczas jednej z najbardziej zajmujących sesji tematycznych poświęconej historii statystyki polskiej, Prezes PTS  prof. Czesław Domański przedstawił rolę Towarzystwa Naukowego w rozwoju statystyki publicznej. Trzeciego dnia wydarzenia, w sesji plakatowej pn. „Edukacja statystyczna od historii do nowoczesności”, pracownicy statystyki publicznej opowiadali o kampaniach edukacyjno-wizerukowych realizowanych przez GUS i 16 urzędów statystycznych, jak: Olimpiada Statystyczna, Europejski Konkurs Statystyczny, gry edukacyjne, Hackathon, Noc muzeów i inne akcje z zakresu odpowiedzialności społecznej.

12 lipca, z okazji 100. rocznicy utworzenia GUS, Prezydent nadał odznaczenia państwowe pracownikom statystyki publicznej. Aktu dekoracji w imieniu Andrzeja Dudy dokonała minister Halina Szymańska, szef Kancelarii Prezydenta RP. Prezydent RP Andrzej Duda, który nie mógł zjawić się osobiście ze względu na trwający w Brukseli szczyt NATO, wystosował do uczestników ceremonii list z okazji obchodów setnej rocznicy powołania Głównego Urzędu Statystycznego. Słowa prezydenta odczytała minister Halina Szymańska.

– GUS stał się jednym z najwcześniej powołanych urzędów państwowych na drodze Polaków do niepodległości. Od 1918 roku funkcjonuje pod niezmienioną nazwą, wypełniając te same, bardzo istotne zadania publiczne. Dla wszystkich, którzy są współtwórcami dorobku tej zasłużonej instytucji, piękne tradycje GUS to wielki powód do dumy i chluby – podkreślił w liście prezydent Duda. Do uczestników uroczystości, jak również do wszystkich członków służb statystyki publicznej, przekazał okolicznościowe życzenia. – Z okazji jubileuszu stulecia Urzędu składam Państwu najlepsze gratulacje, życzenia pomyślności oraz wyrazy uznania dla pełnionej przez Państwa misji publicznej – zaznaczyła głowa państwa.

Odczytany został również list od Premiera RP Mateusza Morawieckiego skierowany do zgromadzonych. W dalszej części uroczystości w Pałacu Prezydenckim odbyło się seminarium naukowe “100 lat GUS. Historia i perspektywy na przyszłość”. W tej części do życzeń od najwyższych władz RP dołączyli się również najwybitniejsi przedstawiciele organów statystyki międzynarodowej. Na ręce dra Dominika Rozkruta, prezesa GUS, gratulacje z okazji stulecia istnienia instytucji, na czele której stoi, przekazali dyrektor generalna Eurostatu Mariana Kotzeva, dyrektor Departamentu Statystyki Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (UNECE) Lidia Bratanova oraz dyrektor Departamentu Statystyki w OECD Martine Durand.

Zwieńczeniem podniosłego spotkania w Kancelarii Prezydenta była dyskusja panelowa pn. "Statystyka publiczna: wartości, misja, wizja rozwoju" z udziałem dyrektor generalnej Mariany Kotzevy oraz prof. Eugeniusza Gatnara, członka zarządu Narodowego Banku Polskiego oraz Rady Polityki Pieniężnej. Dyskusję o tak ważnych „ideach miękkich”, które są kluczowe z punktu widzenia dotarcia do coraz liczniejszych interesariuszy statystyki publicznej w zglobalizowanym świecie, moderował Prezes GUS.

Ostatnie merytoryczne wystąpienie II Kongresu Statystyki Polskiej nt. „Wpływowe kierunki rozwoju teorii i praktyki statystyki ankietowej w ostatnich dziesięcioleciach” wygłosił gość honorowy Kongresu, prof. Carl-Erik Särndal ze szwedzkiego urzędu statystycznego. Kongres zakończyły podziękowania od prezesa GUS, dra Dominika Rozkruta, pod adresem wszystkich uczestników za tak liczny i aktywny udział w wydarzeniu.

Uczestnicy zagraniczni niezwykle wysoko ocenili poziom Kongresu, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i naukowym. Chwalili dobór tematów sesji i prelegentów, miejsce wydarzenia, rozmowy kuluarowe oraz program towarzyszący, w tym wycieczkę turystyczną „Najważniejsze atrakcje Warszawy”. To dla nas wielki zaszczyt, że w oczach tak licznych prominentnych gości stanęliśmy na wysokości zadania. Wyrażamy nadzieję, iż w pamięci uczestników Kongresu to rocznicowe wydarzenie organizowane przez GUS zapisze się jako wartościowe przedsięwzięcie naukowe, nie odbiegające swym poziomem od podobnych sympozjów na Zachodzie.

 

tvp info

Statistics Poland

gus 01Aleja Niepodległości 208
00-925 Warsaw, Poland

Go to the Statistics Poland website

niepodlegla logo

pts2
POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE


TVP3 Warszawa inv

logo orzel

 

Polskie Radio 24